Obchodní podmínky (dál jenom OP) platné pro internetový portál espressodoma.cz

Tyto Obchodní podmínky definují práva, povinnosti a smluvní vztahy Provozovatele, Podniku a Zákazníka. Znění OP je platné a účinné od 01.06.2017

Definice pojmů

Pojmy uváděny s velkým písmenem mají následující význam: “Provozovatel” je společnost Talianska káva sro, IČ: 46 502 301, Jelšová 1669/33, 974 01 Banská Bystrica, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č.21470 / S, která provozuje Portál, kde prezentuje nabídku Podniku, umožňuje třetím osobám objednat produkty a služby Podniku a zprostředkovává Objednávky. “Podnik” fyzická nebo právnická osoba, která ve svých provozech poskytuje služby a produkty, zejména v oblasti služeb, které lze objednat prostřednictvím Portálu, nebo prostřednictvím vlastní činnosti Podniku. “Zákazník” je třetí osoba se zájmem o službu nebo produkt Podniku, která uskuteční závaznou Objednávku prostřednictvím Portálu Provozovatele.

“Portál” je internetová stránka espressodoma.cz, jakož i další internetové stránky nebo internetové aplikace provozované Provozovatelem. Portálem se rozumí i verze internetových stránek a internetových aplikací Provozovatele pro mobilní zařízení a mobilní aplikace.

“Objednávka” úkon Zákazníka směřující k uzavření smlouvy s Podnikem (formou samostatné objednávky, a to zpravidla služeb a produktů poskytovaných Podnikům ve smyslu informací zveřejněných na Portálu).

“Služby a Produkty” služby a zboží Prodejce, které jsou registrovány prostřednictvím redakčního systému a mohou být nabízeny nebo prodávány prostřednictvím internetového Portálu.

“OP” jsou tyto Obchodní podmínky internetového portálu espressodoma.cz (verze “Zákazník”), určené pro smluvní vztah Provozovatele, Podniku a Zákazníka.

Provozovatel prostřednictvím Portálu umožňuje Zákazníkovi zrealizovat Objednávku Služeb nebo Produktů poskytovaných Podnikům. Provozovatel zprostředkovává uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Podnikům, na jejímž základě dojde následně k dodání objednaného Produktu či poskytnutí Služby.Dodavatelem Produktů nebo Služeb je Podnik, tedy osoba většinou totožná s Provozovatelem, pokud není při Službě nebo Produkte uvedeno jinak a daný Podnik je přesně identifikován.
Zákazník odesláním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na Portálu.

III. OBSAH VZTAHU MEZI provozovatelem a zákazníkem.
OBSAHEM VZTAHU JE ZÁVAZEK PROVOZOVATELE, UMOŽNIT ZÁKAZNÍKOVI ZÍSKAT PRODUKT NEBO služby popsané PODNIKŮM zveřejňovány na portálu A ZÁVAZEK ZÁKAZNÍKA ZAPLATIT ZA TENTO PRODUKT NEBO SLUŽBU dohodnutou cenu.
IV. OBJEDNÁVKA
Objednávka je návrhem smlouvy na dodání Produktu či poskytnutí Služby Podnikům, jejíž uzavření Provozovatel pouze zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem ani Podnikem.
Zákazník prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a uzavírání těchto smluv přes internet. Zákazník také prohlašuje, že splňuje i jiné podmínky uvedené v konkrétní nabídce Podniku.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí na Portálu.

Odesláním Objednávky Provozovateli Objednávka pro Zákazníka stává závaznou.
Zákazník je povinen za závaznou a Podnikům potvrzenou Objednávku zaplatit podle údajů na faktuře, která bude Podnikům vyhotovena na základě Objednávky dané Služby nebo Produktu.
Objednávka pro zákazníka přestává být závazná v případě, že ji Podnik nepotvrdí.

V. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
Provozovatel není účastníkem smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Podnikům a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností Zákazníka nebo Podniku.
Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu doručit Objednávku Zákazníka, se všemi potřebnými údaji k úspěšnému vyřízení do Podniku a umožnit Podniku potvrdit nebo odmítnout Objednávku.
Provozovatel je povinen informovat Zákazníka o potvrzení nebo odmítnutí Objednávky ze strany Podniku elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.
Provozovatel vystavit Podniku podle ustanovení článku IV. OP faktury splňující všechny zákonem č. 431/2002 CFU, o účetnictví, v platném znění předpokládané náležitosti. V případě, že Provozovatelem vystavena faktura nebude obsahovat zákonem a OP předpokládané náležitosti, Podnik nebude akceptovat, ale takovou fakturu vrátí Provozovateli k opravě nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení;

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení Portálu.
Provozovatel neposkytuje záruku na úplnost, pravdivost a aktuálnost informací zveřejněných na Portálu.
Provozovatel je oprávněn kdykoli omezit, případně zcela zablokovat přístup Zákazníka na Portál.
PRÁVA A POVINNOSTI PODNIKU

V případě, že Podnik potvrdí Objednávku, považuje se smluvní vztah mezi Zákazníkem a Podnikům za uzavřený a oboustranně závazný. V tomto případě se Podnik zavazuje bez zbytečného odkladu vyvinout maximální úsilí, včetně přímé komunikace se Zákazníkem, na úspěšné vyřízení Objednávky včas a bez chyb, způsobem a ve smyslu informací zveřejněných na Portálu. Podnik v celém rozsahu odpovídá za škodu způsobenou Provozovateli, Zákazníkovi nebo třetím osobám, která vznikla v souvislosti s vyřizováním Objednávky.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen uvést pravdivé osobní a kontaktní údaje, nezbytné k uskutečnění Objednávky. Provozovatel neručí za škody způsobené Zákazníkovi, Podniku nebo třetím osobám, které byly způsobeny uvedením nesprávných, neúplných nebo zavádějících osobních nebo kontaktních údajů.

V případě, že Podnik přijme Objednávku od Zákazníka a vznikne tak mezi Podnikem a Zákazníkem smluvní vztah, je zákazník povinen Objednávku převzít a zaplatit podle článku IV. a VIII. těchto OP.
V prípade, že Podnik príjme Objednávku od Zákazníka a vznikne tak medzi Podnikom a Zákazníkom zmluvný vzťah, je zákazník povinný Objednávku prevziať a zaplatiť podľa článku IV. a VIII. týchto OP.

VIII. PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Platbu za Objednávku Zákazník zrealizuje podle pokynů Podniku na faktuře nebo na základě ústního úmluvy.

IX. PODMÍNKY REKLAMACE

Podnik zcela odpovídá Zákazníkem za vady poskytovaných produktů a služeb a je povinen na své náklady vyřizovat jakékoliv a všechny reklamace Zákazníků, které v souvislosti s poskytováním jeho služeb vzniknou.
V případě, že zákazník není spokojen s vybavením své objednávky nebo s kvalitou Podnikům dodaných produktů nebo služeb, má právo obrátit se s reklamací na Zprostředkovatele elektronicky na adresu info@espressodoma.cz, který jeho podnět obratem posune na Podnik a o výsledku bude Zákazníka do 3 pracovních dnů e-mailem nebo telefonicky informovat. Lhůta pro podání reklamace je do 24 hodin od Objednávky. Pokud Zákazník neuplatní svůj nárok ve lhůtách a způsobem podle předchozích vět, jeho práva na uplatnění vad zanikají.
X. OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník poskytuje Provozovateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo (ve smyslu zákona č. 428/2002 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů) za účelem poskytování služeb na Portálu dobrovolně a souhlasí s tím , aby Provozovatel tyto údaje zpracovával a nakládal s nimi v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu, který bude obsahovat odvolání souhlasu Zákazníka se zpracováním osobních údajů na adresu info@homebarista.sk
Zákazník vydává souhlas (ve smyslu § 62 odst. 2 zákona č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) se zasíláním e-mailů a SMS zpráv na kontakty uvedené v souvislosti s využíváním Portálu. Původcem těchto e-mailů a SMS zpráv je Provozovatel a e-mail nebo SMS zpráva může mít informační nebo reklamní charakter. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů a SMS zpráv může Zákazník oznámit elektronicky zasláním e-mailu Provozovateli na adresu info@homebarista.sk
Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje budou odeslány do Podniku za účelem zrealizování jeho Objednávky.Podnik bere na vědomí, že při vyřizování objednávky bude nakládat s osobními údaji Zákazníků a zavazuje se v této souvislosti postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy ve vztahu k ochraně osobních údajů.
Osobní údaje Zákazníka neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), kurýrní služby (adresa na dodání).
Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití veřejně přístupných osobních dat Podniku nebo osobních dat Zákazníků a Podniků získaných nelegálním proniknutím do systému Portálu třetí osobou. Provozovatel prohlašuje, že vynaloží maximální úsilí k zamezení takového nelegálního průniku.
Zákazník souhlasí s anonymním využitím registračních a statistických údajů.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Podnikům a Zákazníkem blíže neupravené v těchto OP se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami internetového portálu espressodoma.cz (verze “Podnik”), Smlouvou o zprostředkování objednávek uzavřenou mezi Provozovatelem a Podnikům a zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů.
OP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Portálu.
Provozovatel je oprávněn v závislosti na změnách příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky nebo na základě vlastního rozhodnutí změnit nebo úplně nahradit tyto OP. Změna VOP je platná a účinná okamžikem zveřejnění na Portálu.