Všeobecné podmínky používání internetové prezentace na webu https://espressodoma.cz

I. Úvod

Provozovatelem internetových stránek umístěných na doméně espressodoma.cz jakož i příslušných doménách 3. úrovně (dále společně jen “webové stránky espressodoma.cz”) je obchodní společnost Talianska káva sro, IČO: 46 502 301, se sídlem Jelšová 1669/33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banskej Bystrici, oddíl sro, vložka č. 21470 / S., Emailová adresa: info@homebarista.sk (dále jen “provozovatel”).
Provozovatel vydává následující podmínky používání webových stránek espressodoma.cz upravující vzájemná práva a povinnosti mezi ním a návštěvníky těchto stránek (dále jednotlivě jen “uživatel”).
Každý uživatel je povinen seznámit se s podmínkami používání webových stránek espressodoma.cz. Uživatel svou návštěvou a dalším používáním webových stránek espressodoma.cz potvrzuje, že byl s těmito podmínkami používání seznámen a souhlasí s nimi.
II.Obsah a použití webových stránek espressodoma.cz
Přístup k webovým stránkám espressodoma.cz a jejich používání uživatelem je bezplatné. Uživatel nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s realizací přístupu na tyto stránky, tedy náklady na provoz elektronického zařízení, pomocí kterého k stránkám přistupuje, a náklady na internetové připojení.
Obsah webových stránek espressodoma.cz je tvořen především texty, fotografiemi nebo obrázky, audio nebo audiovizuální záznamy, které na tyto stránky umístil provozovatel (dále společně jen “obsah”).
Obsah je chráněn autorským právem provozovatele nebo třetích osob a jakékoliv jeho použití podléhá předchozímu písemnému souhlasu provozovatele, s výjimkou případů stanovených zákonem, například pokud jde o použití autorsky chráněných děl pro soukromou potřebu, pro účely citace nebo na výchovně vzdělávací účely.
Za aktuálnost, pravdivost a správnost informací tvořících obsah webových stránek espressodoma.cz odpovídají příslušní autoři. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku zveřejnění nebo použití neaktuálních, nepravdivých či nesprávných informací tvořících obsah webových stránek espressodoma.cz. Použivatel bere na vědomí a souhlasí, že obsah webových stránek espressodoma.cz nemusí být dostupný nepřetržitě. Přístupnost obsahu může být omezena především v důsledku technické chyby nebo rozhodnutí provozovatele, který si vyhrazuje právo na znepřístupnění jím určené části obsahu. Kliknutím na některé odkazy na webových stránkách espressodoma.cz může dojít k opuštění portálu a přesměrování uživatele na internetové stránky 3. osob. Propojené internetové stránky nejsou provozovatelem kontrolovány a provozovatel není odpovědný za obsah žádné takto propojené internetové stránky, ani za škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku jeho přesměrování.